LCF NI IKI?

LCF ni Ikigega cyo Gushyigikira Ubufatanye kuBikorera (LCF) cyashyiriweho kunganira ibikorwa by’abikorera bishyize hamwe bateza imbere kandi bahuriye ku bikorwa-nyongeragaciro byuzuzanya (value chain). Imiryango idaharanira inyungu (NGOs) n’ibigo byigisha imyuga bishobora kwishyira hamwe n’abikorerabikuzuza ibisabwa

LCF igamije gutera inkunga ubufatanye mu mishinga igamije guhanga udushya tugira uruhare mu iterambere ry’ubukungu mu turere rizahura abakene. Ubucuruzi buzaterwa inkunga ya LCF bugomba kugira uruhare mu iterambere ry’ubukungu mu karere (district) n’imibereho y’abaturage bako ikarushaho kuba myiza.

 

INTEGO Z’INGENZI

 1. LCF igamije gutera inkunga imishinga ifite ingaruka nziza ku kwihutisha iterambere ry’ubukungu mu Karere, kandi itanga akazi.
 2. LCF igamije gutera inkunga imishinga ifite uruhare mu kwishutisha iterambere ry’abafite amikoro make, bisobanueye ko igomba kuba itanga akazi.
 3. LCF igamije gutera inkunga imishinga y’ubufatnye ku bikorera bato cyane, abato, abaringaniye ndetse n’abanini, ibigo by’ubucuruzi n’amakoperative. Ibigo by’ubucuruzi byishyize hawe ni byo bishobora guhabwa inkunga na LCF.
 4. LCF igamije gutera inkunga imishinga ihanga udushya mu bikorwa-nyongera gaciro kugirango tugabanye igiciro kandi hagabanywe n’ingaruka z’igihombo ku bikorwa bya by’Abikorera.

 

INKUNGA YA LCF IBONEKA ITE?

Inkunga y’Ikigega LCF iboneka binyuze mu buryo bw’ipiganwa kugira ngo cyizere neza ko ibikorwa gitera inkunga bijyanye n’intego zacyo kandi ko Uturere dufitemo umwanya wa mbere. Ibi bitanga icyizere ko inkunga iringaniye ikoreshejwe neza igira uruhare mu iterambere rirambye ry’Akarere.

Uturere tune ni two twatoranyijwe ngo dukorerwemo igerageza ry’ikigega LCF: Nyagatare, Gisagara, Gakenke and Rutsiro. Hasi aha murahasanga incamake isobanura uburyo bunyuranye bwo kubona inkunga itangwa na LCF. Mushobora kubona amakuru arambuye mu mabwiriza ngenderwaho mu gusaba inkunga.

 

Inkunga ya LCF itangwa mu byiciro bikurikira:

Ibyiciro by’inkunga

Agaciro ntarengwa k’umushinga Uruhare rwa ba nyiri umushinga (mu mafaranga cg mu bintu)

Icyiciro cya 1

Hagati ya  5 000 000 Rwf na 10 000 000 Rwf Nibura 10% by’agaciro k’umushinga wose

Icyiciro cya 2

Hagati 10 000 000 RwF na  40 000 000 RwF Nibura 30% by’agaciro k’umushinga wose

 

Mu cyiciro cya 1, umushinga watanzwe uba ufite agaciro hagati ya 5.000.000 Rwf na 10.000.000. Nibura 10% bizatangwa na ba nyiru umushinga naho ubufasha bwa LCF bungana na 90%. 

Mu cyiciro cya 2, umushinga watanzwe uba ufite agaciro hagati ya 10 000 000 Rwf na 40 000 00. Nibura 30% bizatangwa na ba nyiru umushinga naho ubufasha bwa LCF bungana na 70%. 

Urugero: Niba umushinga ufite agaciro kose hamwe ka Miliyoni makumyabiri (20.000.000 Frw), Ba nyirumushinga bazasabwa gutanga uruhare rwabo mu bikoresho/umutungo n’amafranga rungana na Miliyoni esheshatu (6.000.000 Frw) ahwanye na 30%. Icyo gihe basaba inkunga ya Miliyoni Cumi n’enye (14.000.000 Frw).

 

Ni bande bashobora guhabwa inkunga ya LCF mu byiciro bitandukanye?

Imishinga yo mu byiciro bikurikira byatoranyjwe ni yo yonyine ihabwa inkunga ya LCF:

 •  Imirimo y’Ubuhinzi bugamije isoko (agri-business/agro-processing): ubuhinzi n’ubworozi;
 •  Ubukorikori (buri mu murongo wa w’igenamigambi ry’igihugu ku bukorikori): ububoshyi bw’ibiseke n’ibirago, ubudozi, ububumbyi, gutunganya ibikomoka ku mpu, ububaji, imitako yo ku mubiri no gusudira;
 •  Ubukerarugendo: kubaka amacumbi, gutunganya ahantu hagenewe ubukerarugendo, udusozi n’ahantu ndangamuco, abayibora ba ba mukerarugendo, gutwara ba mukerarugendo, imikino yo mu mazi;
 •  Ikoranabuhanga/ICTradiyo, televiziyo, telefoni zigendanwa, mudasobwa n’ibikoresho bigendana nazo, imiyoboro nsakazabumenyi n’imirimo ijyanye nabyo (videoconferncing, e-learning, MEIS, mobile money, online registration services, internet services).
 •  Kugeza umusaruro ku isoko n’itangwa rya serivisi: Ku bijyanye n’ubufatanye bwa bimwe mu byiciro byavuzwe haruguru, ibigo by’ubucuruzi bw’ibikoresho na za serivisi byonyine ntibyemewe; bigomba kuba ahubwo byifatanyije níbibarizwa mu ruhererekane nyongeragaciro (Urugero: ikigo gitwara abantu n’ibintu gishobora kwifatanya n’icy’ubuhinzi bugamije isoko).

 

UBUFATANYE BWEMEWE NI UBUHE ?

Financing windows Eligible partnership
Icyiciro cya mbere

Uburyo bubiri

 • ikigo, gito cyangwa giciriritse cyangwa koperative gendera ku makuru ku mabwiriza ari hepfo kugirango umenye icyo bivuze .
  ikigo gisaba gishobora kizwi/cyanditse  cyangwa  kitarandikwa
 • Umuryango ntera nkunga (NGO) ukorana n’icyo kigo cyangwa koperative ushobora gusaba ariko ikigo bakorana cyangwa koperative kiba kitemewe n’amategeko

 

ibisabwa :

 • Ubufatanye bugomba kuba bugizwe nibura n’ibigo bibiri bikora ubucuruzi
 • TVET (ya Leta cyangwa yigenga) nayo ishobora kuba muri ubu bufatanye ( ariko atariyo yasabye) kandi ikorera ahariho hose mu Rwanda. Ikigo cyangwa NGO  nini cyangwa biringaniye nayo ishobora kujya muri ubu bufatanye ariko byo bigomba kuba ari byo biyoboye ubufatanye. TVET ifatanya n’ibigo by’ubucuruzi cya gwa na koperative nibura bibiri.
 • NGO igomba kuba yanditswe mu Rwanda kandi ikorera mu turere tw’ikitegerezo.Bagomba kwerekana icyemezo cy’uko yanditswe mu gihugu kandi ikorera mu Karere.
 • Imiryango itari iya Leta (NGO) yemerewe kuyobora ubufatanye busaba inkunga ku mishanga myinshi ariko ntirenze imishinga itatu(3). Mu gihe NGO yayoboye ubufatanye busaba inkunga mu mishanga irenze umwe, itsinda rikora ubugenzuzi bwimbitse rizasesengura niba bafite ubushobozi buhagije bwo kuyobora imishinga myinshi

Imiryango itari iya Leta (NGOs) yinjiye mu bufatanye busaba inkunga mu Kigega LCF, yemerewe guhabwa amafaranga atarenga 10% y’’inkunga bazakoresha mu micungire y’’umushinga bunganira ibigo bito bitanditswe. Ayo mafaranga ntibasabwa gusobanura uko bayakoresheje

 

Icyiciro cya kabiri

Uburyo bubiri

 • Ikigo kiringaniye cyangwa kinini cyangwa koperative byanditwe kandi byemewe n’amategekop0\ bifatanije hamwe
 • Ikigo kinini/ kiringaniye bikorana n’ikindi gito cyangwa koperative

ibisabwa

 • ibi bigo cyose bigamba kuba byanditswe kandi byemewe n’amategeko
 • hagomba kubaho nibura ibigo bibiri kuri buri bufatanye
 • TVET (ya Leta cyangwa yigenga) nayo ishobora kuba muri ubu bufatanye ( ariko atariyo yasabye) kandi ikorera ahariho hose mu Rwanda. Bagomba gufatanya n’’ibigo cyangwa Koperative nibura bibiri bikora ubucuruzi
 • Imiryango itari iya Leta ntiyemerewe gutanga umushinga mu cyiciro cya 2.

Amakuru arambuye mwayakura mu nyandiko ikubiyemo amabwiriza agenga ubusabe bw’inkunga. Iyi nyandiko kandi mushobora kuyisanga mu gace gakubiyemo inyandiko zacu (library section) kuri uru rubuga, no mu gace binjiriramo basaba inkunga.

Add to Wishlist